آموزش صداهای کوتاه

 

 

صدامیاد صدامیاد       صدای چندتاپامیاد

3تاحرکت کوتاه        تازه رسیدن ازراه

به این میگن  َ            فَ  تَ    حَ

دهان تووامیشه           چهره ها زیبامیشه

به این می گن  ِ          اِ    بِ     لِ

دهان شکسته می شه     چهره گرفته می شه

به این می گن  ُ            اُ   ذُ      نُ

جمع میشه باز لبامون      یکی میشه دلامون

 

:طاهره شمسیان

 

 

 

 

 

 موضوع :