باخداباش وبیا قرآن بخوان

گرخداجویی بیاقران بخوان

روزرابایاداوآغازکن

ساعتی ازروز راقرآن بخوان

گردلت تاریک می باشد همی

نورخواهی اندکی قران بخوانموضوع :