با تو گر خواهی سخن گوید " خدا " قرآن بخوان

 

تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان

ای بشر یاد "خدا" آرامش دل می دهد

 

دردمندان را بود قرآن دوا ، قرآن بخوان

دامها گسترده شیطان در مسیر عمر تو

 

تا که ایمن باشی از این دامها قرآن بخوان

" رتل القرآن ترتیلا " ندای رحمت است

 

می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان

عترت احمد زقرآن نمی گردد جدا

 

تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان

گفت پیغمبر که بی دین است هر کسی بی حیاست

 

تا شود روح تو پابنده حیا قرآن بخوان

ای که روحت سخت پابنده غم دنیا شده

 

می کند قرآن تو را از غم رها قرآن بخوان

 

 موضوع :