آبراهام لینکلن:
* همه کس می توانند بدبختی را تحمل کنند، اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید به او قدرت بدهید.

آلفرد دوموسه:
* آدمی شاگردی است که درد و اندوه او را تعلیم می دهد و هیچکس بدون احساس این معلم قادر به شناسایی خود نیست.

آناتول فرانس:
* هیچ عیب ندارد که شما فهیم و فیلسوف باشید، ولی اگر هستید طوری رفتار کنید که کسانی که با شما حرفی میزنند شما را به سادگی خودشان تصور کنند.
* هرگز با احساساتی که از اولین برخورد نسبت به کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.
* خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.

آنتوان چخوف:
* انسان همان است که خود باور می کند.

آنده ژید:
* هرکس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از آن راه برود، نه از راه زندگی دیگری.

ابن سینا:
* هرچه را شنیدی مادام که دلیلی بر خلاف آن نداری ممکن بدان.

ابوالفضل بیهقی:
* مردان بزرگ نام بدان گرفتند که چون بر دشمن دست می یافتند، نیکویی می کردند و از او درمی گذشتند.

ادوارد گیبن:
* بادها و امواج سهمگین پیوسته طرف قابلترین ملاحان هستند.

استاندال:
* در تنهایی و عزلت هرچیزی را می توان کسب کرد به استثنای شخصیت.

اسپینوزا:
* فقط تا حدی به لذت و تفریح بپرداز که برای حفظ تندرستی ات لازم باشد.

اسکار وایلد:
* همیشه دشمنان خود را ببخش چیزی بیش از این آنها را ناراحت نمی کند.
امرسون:
* اعتماد به نفس اولین راز کامیابی است.

امیل زولا:
* تا به حال بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند.

اونوره دوبالزاک:
* استعداد شگرف بدون اراده آهنین معنی و مفهومی ندارد.

باسیل والش:
* اگر ندانید به کا می روید چگونه توقع دارید با آنجا برسید...؟!

بایگون:
* آمیختن سخن راست با دروغ مانند عیاری است که به سکه های نقره و طلا نهند. هرچند مایه استحکام مسکوک است، اما از بهای آن می کاهد.

بتهوون:
* اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن شادی که ما به دیگران میدهیم به دل خود ما برمی گردد.

بودا:
* یک روز زندگی با روشن بینی، بهتر از صد سال عمر در تاریکی است.

 موضوع :